Net metering je tujka za merjenje električne energije po dejanskem stanju. To ureja uredba Republike Slovenije o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Neto meritve so dejanski poračun med proizvedeno in porabljeno električno energijo na merilnem mestu. Sončna elektrarna je priklopljena na električno omrežje, v katerega oddaja proizvedeno električno energijo, ko jo proizvede več kot jo porabi (v obdobju z močnejšim soncem), in jo iz omrežja jemlje nazaj takrat, ko je proizvodnja nižja od uporabe (v obdobjih z manj sonca). Konec vsakega leta se nato naredi obračun, koliko elektrike je bilo proizvedene in koliko dejansko porabljene. V primeru, da je bilo proizvedene manj elektrike, mora lastnik to razliko v porabi doplačati. Poleg elektrike doplača tudi omrežnino za to isto količino porabljene energije.  V kolikor pa je bila proizvodnja višja od porabe pa te viške praviloma prepusti dobavitelju.

Slednje sicer ne velja za naročnike sončne elektrarne pri SONCE energija, saj lahko brezplačno uporabljajo SunContract platformo, ki jim omogoča, da z morebitnimi viški v naslednjem koledarskem letu prosto razpolagajo – jo porabijo na istem odjemnem mestu ali jo prenesejo na drugo odjemno mesto (vikend, staršem, prijateljem …). Več o prenosu viškov si lahko preberete tukaj.